Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

Informacje:

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do Programu SKS 2019Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz trzeci Małopolski SZS składa wniosek na koordynację programu Szkolny Klub Sportowy w województwie małopolskim w 2019 roku. Do wszystkich gmin w naszym województwie, został wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim. Rozpoczynamy z dniem dzisiejszym rekrutację szkół i grup do programu SKS 2019. Zachęcamy do zgłaszania się szkół; jest to wspaniała okazja do organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla wielkiej grupy młodzieży (będziemy mogli utworzyć ok 1679 grup), zwłaszcza takiej, która nie jest objęta innymi programami związanymi z aktywnością fizyczną. Liczymy na utworzenie przynajmniej 1 grupy w każdej gminie.

INSTRUKCJA REJESTRACJI

KROK 1 Bardzo prosimy zainteresowane szkoły o kontakt ze swoimi samorządami. Zgłoszenie szkoły do programu ( załącznik nr 1 ) należy przekazać do swoich Jednostek Samorządów Terytorialnych.

KROK 2 Następnie JST ma za zadanie złożyć zbiorcze zgłoszenie szkół ( załącznik nr 2 - Deklaracja współfinansowania projektu przez samorząd) oraz dołączenie zgłoszeń szkół (załącznik nr 1) i przesłanie Pocztą Polską oryginałów dokumentów do Małopolskiego SZS w Krakowie do dnia 3 grudnia 2018.

KROK 3 Wszyscy nominowani nauczyciele do realizacji Programu SKS 2019 mają obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP3Ss_bJIfdSDpVdCgOwudULBQguI-v69bI2XethAGHGMi0Q/viewform

Prosimy, aby gminy nie wypełniały formularza zgłoszeniowego dla nauczycieli (link) tylko poszczególni nauczyciele.

>> do pobrania: Pismo wojewoda
>> do pobrania: Pismo do dyrektorów
>> do pobrania: Założenia programu SKS 2019
>> do pobrania: załącznik 1 - Zgłoszenie szkoły do udziału w programie
>> do pobrania: załącznik 2 - Deklaracja współfinansowania projektu przez samorząd

(linia) Szkolny Klub Sportowy w roku 2018

Dokumenty:

>> do pobrania: Umowa-porozumienie z instytucją współfinansującą
>> do pobrania: Umowa-porozumienie z instytucją współfinansującą - załącznik 1
>> do pobrania: Warunki realizacji programu w 2018 roku
>> do pobrania: Nauczyciel - umowa zlecenie
>> do pobrania: Nauczyciel - oświadczenie/upoważnienie
>> do pobrania: Oświadczenie zleceniobiorcy
>> do pobrania: Wzór oświadczenia rodziców
>> do pobrania: Regulamin SKS 2018
>> do pobrania: Lista grup ćwiczebnych zakwalifikowanych do programu "SKS" 2018
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
>> do pobrania: Arkusz badania - testy sprawnościowe
>> do pobrania: Instrukcja - testy sprawnościowe
(linia) Instrukcja obsługi dziennika dla nowych oraz kontynuujących nauczycieli

W załączniku zamieszczone zostają dla Państwa instrukcje obsługi dziennika dla nauczycieli kontynuujących udział w programie oraz dla nauczycieli logujących się po raz pierwszy.

>> do pobrania: Instrukcja dla nowego nauczyciela
>> do pobrania: Instrukcja dla kontynuującego nauczyciela
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli

(linia)


Rozpoczynamy program SZKOLNY KLUB SPORTOWY w roku 2018

Z przyjemnością informujemy, że Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie decyzją Ministra Sportu i Turystyki został ponownie Operatorem Wojewódzkim programu "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" na rok 2018.

W związku z tym proszę zainteresowane gminy i szkoły o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony MSZS w Krakowie www.mszs.krakow.pl (dział SKS), które należy wypełnić i niezwłocznie przesłać do Małopolskiego SZS.

Wykaz dokumentów:
1. porozumienie dla JST lub Dyrekcji szkół
2. załącznik nr 1 do porozumienia
3. warunki realizacji programu w województwie małopolskim
4. umowa - zlecenie dla nauczyciela
5. Oświadczenie zleceniobiorcy dla nauczyciela
6. Upoważnienie nauczycieli biorących udział w programie SKS dla nauczyciela
7. Wzór oświadczenia rodziców dla nauczyciela
8. Regulamin uczestnictwa w programie

Lista grup i szkół zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu. Prosimy o sprawdzenie i ewentualne poprawki zgłosić telefonicznie tel: 12/411 51 19.

Osoby z Małopolskiego SZS do kontaktu dotyczącego Programu SZS :
1. Waldemar Gramek
2. Mirosław Mączka

>> do pobrania: Umowa-porozumienie z instytucją współfinansującą
>> do pobrania: Umowa-porozumienie z instytucją współfinansującą - załącznik 1
>> do pobrania: Warunki realizacji programu w 2018 roku
>> do pobrania: Nauczyciel - umowa zlecenie
>> do pobrania: Nauczyciel - oświadczenie/upoważnienie
>> do pobrania: Oświadczenie zleceniobiorcy
>> do pobrania: Wzór oświadczenia rodziców
>> do pobrania: Regulamin uczestnictwa w programie 2018

(linia)


UWAGA!!! Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do Programu SKS 2018

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz drugi Małopolski SZS składa wniosek na koordynację programu Szkolny Klub Sportowy w województwie małopolskim w 2018 roku.

Do wszystkich gmin w naszym województwie, zostanie wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim. Rozpoczynamy z dniem dzisiejszym rekrutację szkół i grup do programu SKS 2018.

Główne warunki realizacji programu:
. program będzie realizowany w dwóch edycjach; styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień 2018 r.,
. uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży - szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
. grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;
. w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;
. zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika;
. w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
. osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
. podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;
. uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
. uczestnicy zajęć - uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Zgłoszenia szkół przyjmujemy na obowiązujących drukach w nieprzekraczalnym terminie do 8.01.2018 roku.

Liczymy na utworzenie przynajmniej 1 grupy w każdej gminie.

Bardzo prosimy zainteresowane szkoły o kontakt ze swoimi samorządami. Zgłoszenie szkoły do programu należy przekazać do JST, które powinny złożyć zbiorcze zgłoszenia szkół do MSZS w Krakowie do dnia 8 stycznia 2018 roku.

>> do pobrania: Pismo przewodnie
>> do pobrania: Założenia programu SKS
>> do pobrania: Deklaracja szkoła
>> do pobrania: Deklaracja gmina
>> do pobrania: Zgłoszenie szkoły - formularz

(linia) Aplikacja mobilna dla nauczycieli

>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
>> do pobrania: Prezentacja funkcjonalności aplikacji
>> do pobrania: Link do pobrania aplikacji z poziomu komputera
(linia) Informacje dla operatorów programu SKS

>> do pobrania: Film promujący program SKS
>> do pobrania: Informacja prasowa - konferencja programu SKS 27.10.2017
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli - testy sprawnościowe
(linia) Ewaluacja programu SKS

>> do pobrania: Ewaluacja SKS - list intencyjny
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
(linia) Program Szkolny Klub Sportowy w roku szkolnym 2017/2018

>> do pobrania: Pismo do nauczycieli - wizytacje zajęć
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli na miesiąc październik
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli z Ministerstwa Sportu i Turystyki
>> do pobrania: Dla nowo zapisanych dzieci - oświadczenie rodzica pozostaje u nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS.
>> do pobrania: Instrukcja obsługi dziennika
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
(linia) Ważne informacje dla nauczycieli SKS

>> do pobrania: Pytania i odpowiedzi związane z rejestracją
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli z dnia 13.06.2017
(linia) Nauczyciele prowadzący zajęcie w Programie Szkolny Klub Sportowy


Po spotkaniu z operatorami wojewódzkimi oraz operatorem krajowym - Instytutem Sportu i przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy informację że należy uzupełnić dzienniczki od momentu rozpoczęcia zajęć - termin uzupełnienia dzienniczka do końca września 2017 r. Osoby, które nie wykonały testów sprawnościowych muszą je wykonać do końca października.

Zamieszczamy również dokumenty na edycję jesienną , które należy wydrukować, podpisać i przesłać oryginały do biura Małopolskiego SZS w Krakowie do 22 sierpnia 2017.
Przypominamy o terminach przesyłania dokumentów rozliczenia za dany miesiąc .
Rozliczenie za miesiąc wrzesień do 10.X.2017 (rozliczenie godzin za dany miesiąc plus rachunek - oba dokumenty podpisane i opieczętowane). Przypominamy , że w uzasadnionych wypadkach ( L-4, wyjazd na zielona szkołę, wycieczki szkolne) można odpracować nie zrealizowane zajęcia maksymalnie 3 razy po 1 godzinie w następnych tygodniach. W przypadku 2 grup przesyłają Państwo 1 rachunek i dwa rozliczenia godzinowe z dziennika elektronicznego.

Na bieżąco proszę o śledzenie strony www.mszs.krakow.pl
W przypadkach indywidualnych prosimy o kontakt telefoniczny z biurem. >> do pobrania: Umowa zlecenie
>> do pobrania: Oświadczenie do celów podatkowych
>> do pobrania: Harmonogram zajęć
(linia) Narzędzie elektroniczne "Platforma SKS"

>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
>> do pobrania: Arkusz do wprowadzania wyników testów sprawnościowych
>> do pobrania: Instrukcja korzystania z dziennika nauczyciela
>> do pobrania: Instrukcja testów sprawności fizycznej
(linia) Rozliczenie zajęć w ramach programu SKS

Kończy się pierwszy miesiąc działania programu Szkolny Klub Sportowy.
W związku z tym przekazujemy Państwu informacje o sposobie rozliczania przeprowadzonych zajęć.
Bardzo prosimy w pierwszym rozliczeniu ująć zajęcia ze stycznia i cały luty br.
Dokumentami do rozliczenia są:

- rachunek (uzupełnić tylko żółte miejsca) wystawiony przez zleceniobiorcę za przepracowaną liczbę godzin ( załącznik poniżej - rachunek 2-10 zajęć)
- rozliczenie godzin przepracowanych w danym miesiącu, podpisane i opieczętowane przez Dyrekcję szkoły (w przypadku nauczycieli / dyrektorów szkół - rozliczenie zatwierdza np. ktoś z organu prowadzącego szkołę) ( załącznik poniżej - dziennik rozliczeń godzin w miesiącu)

W związku z tym, że dokumentem finansowym są wyłącznie oryginały rachunków, prosimy o dostarczenie ww. dokumentów w wersji papierowej do biura Małopolskiego SZS (osobiście, pocztą) do 10 dnia każdego miesiąca.

Nie będą honorowane rozliczenie przesłane skanem lub faksem.

Przypominamy, że zajęcia muszą być prowadzone 2 x w tygodniu po 60 minut (kumulowanie 2 jednostek jednego dnia jest niezgodne z założeniami programu).

Przekazujemy również dziennik który należy uzupełniać na bieżąco :
- tymczasowy dziennik zajęć Programu SKS (W załączniku poniżej są dwa pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie xlsm i xls (oba mają ten sam zakres działania) oraz OpenOffice bez automatyzacji do ręcznego wprowadzania danych).

>> do pobrania: Dziennik rozliczeń godzin w miesiącu
>> do pobrania: Rachunek pusty
>> do pobrania: Rachunek 2
>> do pobrania: Rachunek 3
>> do pobrania: Rachunek 4
>> do pobrania: Rachunek 5
>> do pobrania: Rachunek 6
>> do pobrania: Rachunek 7
>> do pobrania: Rachunek 8
>> do pobrania: Rachunek 9
>> do pobrania: Rachunek 10
>> do pobrania: Rachunek 11
>> do pobrania: Rachunek 12
>> do pobrania: Rachunek 13
>> do pobrania: Rachunek 14
>> do pobrania: Rachunek 15
>> do pobrania: Dziennik (XLS)
>> do pobrania: Dziennik (XLSM)
>> do pobrania: Dziennik (ODS)

(linia) Lista szkół zakwalifikowanych do programu SKS

Małopolski SZS przedstawia listę szkół zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy 2017. Prosimy Jednostki Samorządu Terytorialnego o dostarczenie oryginałów "Deklaracji szkół" do dnia 26.01.2017. Ze względów formalnych lista uczestników-szkół programu SKS może ulec zmianie.

>> do pobrania: Szkoły zakwalifikowane

(linia) Rozpoczynamy program SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Z radością informujemy, że zgodnie z decyzją opublikowaną 17.01.2017r. Małopolski Szkolny Związek Sportowy został realizatorem programu Szkolny Klub Sportowy.

Rozpoczynamy wysyłanie (e-mailowo) szczegółowych instrukcji do Urzędów Miast, Urzędów Gmin, szkół i nauczycieli. Prosimy o nadsyłanie stosownych umów. Pierwsze zajęcia w ramach projektu mogą odbyć się już 23.01.2017r.

Prosimy o śledzenie naszej strony ponieważ na bieżąco będziemy uzupełniać dokumenty a lista szkół zakwalifikowanych do programu SKS zamieścimy w dniu 19.01.2017r.

Wszelkie inormacje będą zamieszczane, w utworzonym na naszej stronie dziale Szkolny Klub Sportowy

>> do pobrania: Umowa-porozumienie z jednostką współfinansującą

(linia) Program "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"Informujemy, że od stycznia 2017 roku w całej Polsce będzie działał nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy". Małopolski Szkolny Związek Sportowy przystępuje do konkursu na operatora wojewódzkiego programu. Do wszystkich gmin i szkół w naszym województwie, został wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim.

Program polega na umożliwieniu powstania jednej lub dwóch grup w każdej szkole i prowadzeniu z nimi sportowych zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel wychowania fizycznego, który będzie prowadził te zajęcia będzie otrzymywał wynagrodzenie z MSiT. Wszelkie informacje zamieszczamy w załącznikach.

Termin zgłoszeń do dnia 16.12.2016 r.

>> do pobrania: Program SKS
>> do pobrania: Założenia projektu
>> do pobrania: Deklaracja szkoły
>> do pobrania: Deklaracja gminy
(linia)