Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych

Małopolski SZS w Krakowie zawiadamia, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób, które chciałyby pracować w programie Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych.
Po raz pierwszy program ma swoją stronę internetową www.ason.szs.pl.

Osoby, które chciałyby pracować w programie muszą się zarejestrować na tej stronie, wypełnić znajdujący się na niej wniosek i wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać na adres: Małopolski Szkolny Związek Sportowy , ul.Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków w terminie do 03.03.2017 roku.

Listę osób przyjętych do realizacji programu ogłosimy na naszej stronie 04.03.2017 roku.

Załączniki do programu:
- Wniosek o dofinansowanie Animatora SON - generator wniosków
- Informacje i wskazówki do programu SON
- Oświadczenie animatora SON
- Elektroniczny Dziennik pracy animatora SON z środków MSiT - dostępny po 1 marca 2017


(linia)

Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2016r. - program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych

1. Cele i zadania programu
a) zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, oraz innych instytucji, w tym szkół i ośrodków specjalnych, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu wśród sportu osób niepełnosprawnych;

b) wspomaganie działalności klubów i innych instytucji, w tym szkół i ośrodków specjalnych w zakresie aktywizacji fizycznej i rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów aktywności ruchowej i sportu osób niepełnosprawnych pracujących na danym obszarze;

c) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie animatorów, kwoty nie mniejszej niż dofinansowanie ze środków MSiT.

W pierwszej i drugiej edycji 2016 roku systemem planujemy objąć 379 animatorów sportu osób niepełnosprawnych (190 animatorów I edycja i 189 animatorów II edycja), dla których w ramach programu przeznaczone zostaną środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w maksymalnej wysokości dofinansowania w kwocie 1.200 zł (brutto) na okres 4 miesięcy - minimum 40 godzin. (na każdą edycję)

2. Organizator
- Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny - koordynator i realizator zadania na podstawie umowy z Departamentem Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki;

- Lokalne SZS (Wojewódzkie SZS) - współorganizatorzy.

3. Uczestnicy - adresaci programu

Nauczyciele wychowania fizycznego, w tym w szczególności ze szkół i ośrodków specjalnych, oraz instruktorzy i trenerzy pracujący z osobami niepełnosprawnymi, posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Kryteria zgłoszeń Wnioskodawcami mogą być;

- Kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,

- Szkoły i ośrodki specjalne, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych

- Inne instytucje, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych;

Zgłaszający kandydatów powinni kierować się jego wysoką aktywnością społeczną, widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi i nie pobieranie wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach realizacji innych programów prowadzenia zajęć z kultury fizycznej i zadań zleconych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wnioskodawca zgłasza we wniosku deklarację o zabezpieczeniu pierwszej części wynagrodzenia dla animatora z innych źródeł na szczeblu lokalnym, minimum 1200 zł (brutto/ na edycję).

Prawidłowo wypełnione wnioski kandydatów rozpatrują Lokalne SZS - współorganizatorzy.

5. Sposób wyboru uczestników

Regionalne komisje Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Lokalnych SZS, które są poszerzane o stosownych przedstawicieli rozpatrują nadesłane wnioski i dokonują wyboru uczestników programu.

Komisje regionalne po analizie złożonych ofert dokonują wyboru kandydatów na I edycję marzec - czerwiec oraz na II edycję wrzesień - grudzień 2016;

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja Programu powołana przez Zarząd Główny SZS.

6. Sposób realizacji zadania

- Z wyłonionymi (w wyniku przeprowadzonej procedury) uczestnikami programu lokalne SZS zawierają indywidualne umowy;

- Zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa

- Wnioskodawca odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy.

- Liczba uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach Animator sportu osób niepełnosprawnych, nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych, chyba, że sytuacja osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności/ możliwości funkcjonalne) wymusza mniejszą liczbę uczestników sekcji. Każdorazowo sytuacja taka musi być szczegółowo opisana i uzasadniona.

- Praca instruktora/trenera/ animatora musi być udokumentowana w dzienniku pracy instruktora/ trenera/animatora i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;

- Osoby prowadzące zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych Animator sportu osób niepełnosprawnych nie mogą prowadzić zajęć sekcji sportowych i tym samym pobierać wynagrodzenia z tego tytułu;

7. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania

- Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki

- Zarząd Główny SZS - organizator oraz Lokalne SZS, dokonują kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozliczają i opracowują kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego zadania;

ZAŁĄCZNIKI:

>> do pobrania:Wniosek o Animatora SON
>> do pobrania:Informacje i wskazówki do programu SON
>> do pobrania:Oświadczenie animatora SON
>> do pobrania:Dziennik pracy animatora SON


Nazwa: Lekkoatletyczna wiosna 2013
Data: 04.06.2013
ZOBACZ GALERIĘ
ZOBACZ SPRAWOZDANIE
Nazwa: UKS Salwator "NPS" Kraków
ZOBACZ SPRAWOZDANIE